Najnowsze wpisy


mar 09 2014 Pozew o alimenty
Komentarze: 0

 

Jak napisać pozew o alimenty?

 

Znaczna część pozwów o alimenty nie jest pisana przez zawodowych pełnomocników. Taka sytuacja jest spowodowana tym, iż usługi adwokatów oraz radców prawnych bywają za drogie dla osoby, która nie posiada środków finansowych na utrzymanie swoich dzieci i jest zmuszona do dochodzenia ich na drodze prawnej od drugiej strony ( najczęściej mężczyzny).

 

Niniejszy artykuł ma być pomocą dla tych osób, które nie mogą sobie w obecnej sytuacji pozwolić na skorzystanie z pomocy zawodowego pełnomocnika. Nieprawidłowe sporządzenie pozwu może, bowiem prowadzić do wydłużenia postępowania, co zazwyczaj nie jest intencją powoda.  Propozycja napisania pozwu zostanie przedstawiona na przykładzie faktycznym, który jak zwykle bywa może obfitować w różne wariacje.

 

I/ stan faktyczny

 

Młode małżeństwo posiada trójkę dzieci w wieku od 2 do 6 lat, które razem wychowuje w wynajmowanym przez siebie mieszkaniu. Na skutek różnych zawirowań osobistych mężczyzna opuszcza prowadzone gospodarstwo domowe, w efekcie czego nie ma z nim żądnego kontaktu.  Warto wspomnieć, iż oboje z rodziców pracują jednakże po w/w zdarzeniu matka traci pracę i musi zająć się wychowaniem swoich dzieci.

 

Propozycja pozwu zawiera:

wniosek o wyznaczenie dla nieznanego z miejsca pobytu ( ojca dzieci) kuratora; wniosek o zabezpieczenie powództwa;

 

Zaproponowany przeze mnie wzór pozwu zwłaszcza jeśli chodzi o treść uzasadnienia jest jedynie szkicem i winien być uzupełniony o stan faktyczny w każdej konkretnej sprawie.

 

Korzystając z zamieszczonego wzoru trzeba mieć na uwadze przede wszystkim treść żądania oraz wniosków. Jeżeli chodzi o wnioski dowodowe sądy rodzinne dość pobłażliwie podchodzą do osób działających bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika i zdarzyło mi się, iż orzekają w zasadzie jedynie w oparciu o twierdzenia zawarte w uzasadnieniu oraz zasady doświadczenia życiowego. Niemniej jednak, doradzam by matka dochodząca od męża alimenty wskazała już w pozwie wszystkich świadków których chciałaby powołać oraz załączyła dokumenty świadczące o wysokości ponoszonych przez nią wydatków na dzieci.  

 

Kraków, 07.03.2014 r.

 

                                                                                  Sąd Rejonowy

                                                                                  dla Krakowa -  Śródmieścia

                                                                                  w Krakowie

                                                                                  Wydział III Rodzinny i Nieletnich

                                                                                  ul. Przy Rondzie 7

                                                                                  31 – 547 Kraków

 

Powodowie:              1. Jan Kowalski, zam. ul. Grodowska 1/1 w Krakowie;

                                   [PESEL:…………..]

                                   2. Anna Kowalska, zam. ul. Grodowska 1/1 w Krakowie;

[PESEL:…………..]

                                   3. Adam Kowalski, zam. ul. Grodowska 1/1 w Krakowie;

[PESEL:…………..]

- w/w reprez. przez przedstawicielkę ustawową – matkę małoletnich MarięKowalską zam. ul. Grodowska 1/1 w Krakowie;

 

Pozwany:                   Damian Kowalski, ostatnie znane miejsce zamieszkania:  ul. Na Błoniach 1/22 w Krakowie;

                                   

W.P.S.:                        18.000 zł (450 zł x12 + 450 zł x12 + 600 zł x 12)

 

Pozew o alimenty

wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa

 

            Działając jako przedstawicielka ustawowa małoletnich powodów wnoszę o:

 

I/ zasądzenie od pozwanego – Damiana Kowalskiego, na rzecz małoletniego Jana Kowalskiego kwoty 450 zł – tytułem świadczenia alimentacyjnego, miesięcznie płatnej z góry do dnia 10 – tego każdego następującego po sobie miesiąca z ustawowymi odsetkami na wypadek zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, do rąk przedstawicielki ustawowej powodów Marii Kowalskiej, poczynając od dnia uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie;

 

 

II/ zasądzenie od pozwanego – Damiana Kowalskiego, na rzecz małoletniej Anny Kowalskiej kwoty 450 zł – tytułem świadczenia alimentacyjnego, miesięcznie płatnej z góry do dnia 10 – tego każdego następującego po sobie miesiąca z ustawowymi odsetkami na wypadek zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, do rąk przedstawicielki ustawowej powodów Marii Kowalskiej, poczynając od dnia uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie;

 

III/ zasądzenie od pozwanego – Damiana Kowalskiego, na rzecz małoletniego Adama Kowalskiego kwoty 600 zł – tytułem świadczenia alimentacyjnego, miesięcznie płatnej z góry do dnia 10 – tego każdego następującego po sobie miesiąca z ustawowymi odsetkami na wypadek zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, do rąk przedstawicielki ustawowej powodów Marii Kowalskiej, poczynając od dnia uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie;

 

IV/ zabezpieczenie powództwa na czas trwania postępowania poprzez zobowiązanie pozwanego do:

 

a)      uiszczania na rzecz małoletniego Jana Kowalskiego kwoty 350 zł miesięcznie płatnej z góry do dnia 10 – tego każdego następującego po sobie miesiąca z ustawowymi odsetkami na wypadek zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, od dnia wniesienia pozwu do rąk przedstawicielki ustawowej powodów Marii Kowalskiej;

b)     uiszczania na rzecz małoletniej Anny Kowalskiej kwoty 350 zł miesięcznie płatnej z góry do dnia 10 – tego każdego następującego po sobie miesiąca z ustawowymi odsetkami na wypadek zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, od dnia wniesienia pozwu do rąk przedstawicielki ustawowej powodów Marii Kowalskiej;

c)      uiszczania na rzecz małoletniego Adama Kowalskiego kwoty 500 zł miesięcznie płatnej z góry do dnia 10 – tego każdego następującego po sobie miesiąca z ustawowymi odsetkami na wypadek zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, od dnia wniesienia pozwu do rąk przedstawicielki ustawowej powodów Marii Kowalskiej;

 

V/ ustanowienie dla pozwanego – Damiana Kowalskiego, kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu;

 

 

VI/ dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z:

 

a)      dokumentów:

 1.odpisu skróconego aktu urodzenia małoletniego Jana Kowalskiego;

 2.odpisu skróconego aktu urodzenia małoletniej Anny Kowalskiej;

 3. odpisu skróconego aktu urodzenia małoletniego Adama Kowalskiego;

-w/w na okoliczność ich treści, a w szczególności tego, iż małoletni powodowie: Jan, Anna i Adam Kowalscy są dziećmi pozwanego Damiana Kowalskiego i ciąży na nim ustawowy obowiązek ich alimentacji; - wieku powodów;

 

4. odpisu skróconego aktu małżeństwa Damiana I Marii Kowalskich;

– na okoliczność jego treści, a w szczególności tego, iż w/w nadal pozostają w związku małżeńskim;

 

5. zestawienia kosztów utrzymania małoletnich powodów;

– na okoliczność wysokości wydatków ponoszonych na rzecz małoletnich powodów przez ich matkę – Marię Kowalską;

 

6. wyciągu z rachunku bankowego przedstawicielki ustawowej małoletnich powodów, dołączonych do pozwu rachunków i faktur VAT;

– na okoliczność wysokości wydatków ponoszonych na rzecz małoletnich powodów przez ich matkę – Marię Kowalską;

 

7. odpisu umowy z placówką przedszkolną;

- na okoliczność  wysokości wydatków ponoszonych na rzecz małoletnich powodów przez ich matkę – Marię Kowalską;

 

 

b)     przesłuchanie stron

-na okoliczność tego, iż pozwany zdradził przedstawicielkę ustawową powodów Marię Kowalską z inną kobietą;

-na okoliczność tego, iż pozwany nie łoży w żaden sposób na utrzymanie swoich małoletnich dzieci – Jana, Anny oraz Adama Kowalskich;

– na okoliczność wysokości wydatków ponoszonych na rzecz małoletnich powodów przez ich matkę – Marię Kowalską;

- na okoliczność wysokości zarobkowych i majątkowych możliwości pozwanego;

- na okoliczność innych wskazanych w treści pozwu okoliczności;

 

c)      zeznań świadków w osobach:

- Piotra Nowaka, zam. ul. Ogrodowa 23 w Krakowie;

- Jony Nowak, zam. ul. Ogrodowa 23 w Krakowie;

 

-na okoliczność tego, iż pozwany zdradził przedstawicielkę ustawową powodów Marię Kowalską z inną kobietą;

-na okoliczność tego, iż pozwany nie łoży w żaden sposób na utrzymanie swoich małoletnich dzieci – Jana, Anny oraz Adama Kowalskich;

- na okoliczność wysokości wydatków ponoszonych na rzecz małoletnich powodów przez ich matkę – Marię Kowalską;

- na okoliczność innych wskazanych w treści pozwu okoliczności;

 

     

UZASADNIENIE

 

Przedstawicielka ustawowa powodów – Maria Kowalska w dniu 03.05.2002 r. zawarła przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego z pozwanym – Damianem Kowalskim związek małżeński.

Dowód:

- odpis skrócony aktu małżeńskiego;

 

 

            Na początku wspólne pożycie w/w układało się bardzo dobrze. Ze związku Damiana i Marii Kowalskich pochodzi trójka małoletnich dzieci: Jan Kowalski ( ur. 03.05.2011 r), Anna Kowalska ( ur. 03.05.2009 r.) oraz Adam Kowalski ( ur. 03.05.2007 r.).

Dowód:

- odpis skrócony aktu urodzenia Jana Kowalskiego;

- odpis skrócony aktu urodzenia Anny Kowalskiej;

- odpis skrócony aktu urodzenia Adama Kowalskiego;

 

            W październiku 2013 r. przedstawicielka ustawowa małoletnich powodów odkryła, iż jej małżonek – Damian Kowalski ma romans z inną kobietą. Na jej oświadczenie, iż taka sytuacje jest dla niej nie do zaakceptowania – pozwany wyprowadził się ze wspólnie wynajmowanego lokalu mieszkalnego i od tej pory przedstawicielka powodów nie ma z nim żadnego kontaktu ani nie posiada wiedzy gdzie jest jego aktualne miejsce zamieszkania.  Pozwany nie odbiera od niej telefonów, nie odpisuje na wiadomości tekstowe ani maile.

Dowód:

- przesłuchanie stron;

- zeznania świadków:

*Piotra Nowaka;

*Jony Nowak;

 

            Od opuszczenia przez pozwanego zajmowanego wspólnie z przedstawicielką ustawową powodów lokalu mieszkalnego, przestał on przyczyniać się do zaspokajania potrzeb jego małoletnich dzieci. Pozwany w żaden sposób nie łoży na utrzymanie małoletnich powodów podczas gdy przedstawicielka ustawowa powodów czyni osobiste starania na rzecz ich wychowania i utrzymania.

Dowód:

- przesłuchanie stron;

- zeznania świadków:

*Piotra Nowaka;

*Jony Nowak;

 

           

W związku z zaistniałą sytuacją, przedstawicielka ustawowa powodów nie była w stanie samodzielnie utrzymywać gospodarstwa domowego i zdecydowała przeprowadzić się do lokalu mieszkalnego swoich rodziców – Piotra i Jony Nowak, którzy w całości i na swój koszt zapewniają potrzeby mieszkaniowe  małoletnich powodów oraz ich matki.

 

            Uzasadniając żądanie zasądzenia świadczenia alimentacyjnego na rzecz małoletniego Jana Kowalskiego w kwocie 450,00 zł miesięcznie, wskazać należy, iż miesięczny koszt utrzymania samego dziecka wynosi około 750,00 zł i na tę kwotę składają się wydatki:

 

1)      wyżywienie – 400 zł;

2)      zabawki– 50 zł;

3)      odzież – 100 zł;

4)      artykuły higieniczne – 50 zł;

5)      opłata za przedszkole wraz lekcjami j. angielskiego – 150 zł;

 

Małoletni syn pozwanego – Jan Kowalski uczęszcza do przedszkola gdzie uczestniczy w m.in. w zajęciach z języka angielskiego, które są uzależnione od dodatkowej opłaty.

 

Dowód:

- odpis umowy z placówką przedszkolną;

- wyciąg z rachunku bankowego przedstawicielki ustawowej małoletnich powodów;

-dołączone do pozwu rachunki i faktury VAT;

 

 

 

 

            Uzasadniając żądanie zasądzenia świadczenia alimentacyjnego na rzecz małoletniej Anny Kowalskiej w kwocie 450,00 zł miesięcznie, wskazać należy, iż miesięczny koszt utrzymania samego dziecka wynosi około 750,00 zł i na tę kwotę składają się wydatki:

 

1)      wyżywienie – 400 zł;

2)      zabawki– 50 zł;

3)      odzież – 100 zł;

4)      artykuły higieniczne – 50 zł;

5)      opłata za przedszkole wraz lekcjami j. angielskiego – 150 zł;

 

Dowód:

- odpis umowy z placówką przedszkolną;

- wyciąg z rachunku bankowego przedstawicielki ustawowej małoletnich powodów;

-dołączone do pozwu rachunki i faktury VAT;

 

 

Uzasadniając żądanie zasądzenia świadczenia alimentacyjnego na rzecz małoletniego Adama Kowalskiego w kwocie 600,00 zł miesięcznie, wskazać należy, iż miesięczny koszt utrzymania samego dziecka wynosi około 800,00 zł i na tę kwotę składają się wydatki:

 

1)      wyżywienie – 450 zł;

2)      zabawki– 50 zł;

3)      odzież – 150 zł;

4)      artykuły higieniczne – 50 zł;

5)      artykuły i przedmioty szkolne – 50 zł;

 

Wskazać należy, iż Adam Kowalski - małoletni syn pozwanego w tym roku zacznie uczęszczać do szkoły co wiąże się z koniecznością zakupu niezbędnych artykułów takich jak podręczniki, przybory do pisania, dodatkowa odzież, obuwie sportowe, opłata za świetlicę. Ponadto, w/w powód znajduje się w wieku rozwojowym co wiąże się z szybkim wyrastaniem ze starych ubrań i koniecznością zakupu nowych.

 

Dowód:

- wyciąg z rachunku bankowego przedstawicielki ustawowej małoletnich powodów;

-dołączone do pozwu rachunki i faktury VAT;

 

 

            Pozwany posiada wykształcenie średnie. Zgodnie z wiedzą przedstawicielki ustawowych powodów pracował on ostatnio jako kierowca samochodów dostawczych typu TIR osiągając z racji w/w zajęcia miesięczne dochody w kwocie ok. 3.000,00 zł. W związku z powyższym, pozwany ma możliwości zarobkowe pozwalające na przyczyniania się do utrzymania swoich małoletnich dzieci poprzez uiszczanie świadczenia alimentacyjnego na ich rzecz.

Dowód:

- przesłuchanie stron;

 

 

            Nie ulega wątpliwości, iż na pozwanym – Damianie Kowalskim ciąży wobec jego dzieci – powodów ustawowy obowiązek alimentacyjny wynikający wprost z treści art. 133 k.r.i.o. Stosownie do treści art. 135 k.r.i.o. zakres obowiązku alimentacyjnego zależy od  rozmiarów usprawiedliwionych niezaspokojonych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości ich zaspokojenia przez zobowiązanego.

 

            Powodowie znajdują się w wieku w którym nie mogą czynić starań w kierunku samodzielnego swojego utrzymania. Nie posiadają oni własnego majątku, który wystarczyłby na pokrycie kosztów ich utrzymania i wychowania. Odkąd pozwany opuścił zajmowany wraz z przedstawicielką powodów lokal mieszkalny, jedynie ona czyni osobiste starania na wychowanie i utrzymanie swoich dzieci. Ponadto, jak wyżej wspomniano dziadkowie małoletnich powodów dostarczyli im lokal mieszkalny.

 

Nie ulega wątpliwości, iż obciążenie danej osoby obowiązkiem dostarczania środków utrzymania zależy od tego, czy ma ona możliwości zarobkowe i majątkowe, aby obowiązkowi takiemu sprostać. Pozwany do chwili opuszczenia swojej rodziny pracował jako kierowca ciężarówek typu TIR i osiągał z tego zajęcia dochody miesięczne w wysokości ok. 3.000,00 zł netto. Przedstawicielce powodów nic nie wiadomo o tym by stracił on pracę albo by podupadł na zdrowiu. Tym samym, stwierdzić należy, iż pozwany posiada możliwości zarobkowe pozwalające na orzeczenie wobec niego obowiązku alimentacyjnego względem jego małoletnich dzieci ( powodów)  w wysokości wskazanej w petitum.

 

Ustanowienie dla pozwanego kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu

 

            Przedstawicielce ustawowej powodów nie jest znane aktualne miejsce pobytu pozwanego. Ponadto, w/w nie ma z nim żadnego kontaktu, gdyż pozwany nie odbiera od niej telefonów, nie odpowiada na wiadomości tekstowe ani nie odpisuje na maile. Tym samym, powodowie są osobami zainteresowanymi w ustanowieniu w/w kuratora dla pozwanego. Osobą zainteresowaną jest tu każdy podmiot, który w obronie własnych praw chce spowodować doręczenie pisma drugiej stronie procesu lub uczestnikowi postępowania (por. uchwała SN z dnia 11 września 1958 r., IV CO 19/58, OSN 1959, nr 2, poz. 60).

 

Zabezpieczenie powództwa

 

Zgodnie z treścią art.. 730 § 1 k.p.c. w każdej sprawie cywilnej podlegającej przez sąd lub sąd polubowny, można żądać udzieleni zabezpieczenia. Stosownie zaś do art. 753§ 1 k.p.c. w sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu pozwanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo lub okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych przesłanką  zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienia istnienia roszczenia.

 

Jak wynika z treści uzasadnienia niniejszego pozwu oraz załączonych do niego dokumentów, powodowie są małoletnimi dziećmi pozwanego. Nie posiadają oni własnego majątku pozwalającego na uzyskiwanie dochodów, które mogłyby zostać przeznaczone na ich utrzymanie i wychowanie.  Jednocześnie, źródłem prawnego obowiązku łożenia na utrzymanie dzieci, które sam nie są w stanie się utrzymać jest treść art. 133 k.r.i.o. Ponadto, jak wynika z treści uzasadnienia, pozwany w chwili opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wraz ze swoją rodziną – osiągał dochody wystarczające na wypełnienie w/w obowiązku w wysokości żądanej przez powodów. Postanowienie co do zabezpieczenia roszczenia może mieć charakter czasowy ze względu na to, iż może zostać zmienione i tym samym nie będzie dla pozwanego zbyt dolegliwe.

 

 

 

Właściwość sądu

 

Właściwość sądu została ustalona w oparciu o przepis art. 32 k.p.c. Miejscem zamieszkania powodów jest zgodnie z treścią art. 26 § 2 KC miejsce zamieszkania ich matki – Marii Kowalskiej. Małoletni powodowie w chwili obecnej stale przebywają wraz z ich przedstawicielką ustawową, której miejsce zamieszkania zostało wskazane na wstępie.

 

 

Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie.

 

 

            Podpis:

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

1.odpis skrócony aktu urodzenia małoletniego Jana Kowalskiego;

2.odpis skrócony aktu urodzenia małoletniej Anny Kowalskiej;

3. odpis skrócony aktu urodzenia małoletniego Adama Kowalskiego;

4. odpis skrócony aktu małżeństwa Damian Kowalskiego i Marii Kowalskiej;

5. zestawienie kosztów utrzymania małoletnich powodów;

6. wyciąg z rachunku bankowego przedstawicielki ustawowej małoletnich powodów, dołączone do pozwu rachunki i faktury VAT;

7. odpis umowy z placówką przedszkolną;

8. odpis pozwu wraz z załącznikami;